POMÁHÁME S ITWE HELP WITH IT

Co umímeOur skills

Bohaté zkušenosti z oblastí: Rich experience in:

 • Datové sklady a business inteligence Datawarehouses and business inteligence
 • Cloudová řešení (Microsoft Azure) Cloud solutions (Microsoft Azure)
 • Zapojení umělé inteligence, expertní systémy Usage of artifical intelligence, expert systems
 • Zpracování a analýza textových a multimediálních dat Processing and analysis of text and multimedia
 • Správa dokumentů Document management systems
 • Zabezpečení systémů Security
 • Správa uživatelů a jejich dat Identity management
 • Systémy pro podporu řízení podniku Decision support systems
 • Procesní systémy Business process systems
 • Správa klientských kampaní Campaing management
 • Detekce podvodů a anomálií Fraud and anomaly detection
 • Integrace Integrations
 • Master data management
 • GDPR

Naše produktyOur products

Řešení pro call centra a zákaznickou podporu Solution for call centers and customer support

 • Převod audio nahrávek do textové podoby Voice to text (speech to text) in real-time
 • Vyhledávání v přepisech hovorů Call transcript search
 • Analýzy hovorů podle mnoha kritérií Call analysis by a many criterias
 • Kontrola průběhu hovorů a jejich kategorizace (dodržování pravidel, nevhodná slova, ...) Call content and sequence analysis, call script check, categorization (custom rules validation, inappropriate words, ...)
Czech Contact Center Award Winner

Systém pro správu a archivaci dokumentů System for document management and archivation

 • Digitální podepisování (standardy CAdES, PAdES, XAdES) Digital signatures (CAdES, PAdES, XAdES standards)
 • Archivace Archive, versioning
 • Množství metadat Many custom metadata
 • Vyhledávání podle metadat i obsahu dokumentů Search by metadata attributes or/and by fulltext content
 • Procesy zpracování dokumentů a notifikace Document process workflows and user notifications
 • Robustní API pro integrace s jinými systémy Robust API for internal/external systems integration
 • Správa životního cyklu dokumentů od zadání, přes testování, po nasazení a archivaci Document lifecycle managemet from requirements, through testing, development to deployment and archive
Czech Contact Center Award Winner

Autentizační/autorizační služba, správa identit Authorization/authentication service, identity management

 • Podpora protokolů OAuth/OIDC Open ID Connect OAuth/OIDC Open ID Connect protocols support
 • Podpora MFA MFA support
 • Podpora TOTP TOTP support
 • Široké možnosti přizpůsobení Wide customization options
 • Možnost integrace s MS ADFS, AAD, AD a dalšími autorizačními službami Integration with MS ADFS, AAD, AD and other authorization services

ReferenceReferences

Grafton

Architektura webové aplikace pro správu interních firemních procesů a řízení životního cyklu externích konzultantů. Mentoring web application architecture for internal process management and external consultant life cycle management.

Technologie Technology Azure, Angular, MS SQL Server, .Net Core MVC

Kdo jsmeTeam

Vedení společnosti Management

KontaktContact

 • Sídlo:Address:
  Voctářova 2449/5
  180 00 Praha 8 - Libeň
  Česká republikaCzech Republic
 • Email:
 • IČ:Company ID:
  06892507
 • DIČ:TAX ID:
  CZ06892507
 • Číslo účtu:Bank account:
  2001400195/2010
 • Datová schránka:Data box:
  iqb32as